فرآیند تولید و عرضه این دسته محصولات هنوز تکمیل نگردیده است